Zahřeje nejen tělo, ale i duši..

Ochrana osobních údajů

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Firma: Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o.
IČO: 04637127
Sídlo: Bohuslavice 10 58856 Bohuslavice
E-mail: palirna@hospodarskydvur.cz
Telefon: +420721117057

Provozovatel e-shopu vystupuje jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“), zákazník jako subjekt údajů (dále „Subjekt údajů“). Při veškeré své činnosti se Správce řídí ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).


1. Osobní údaje Subjektu údajů, které budou Správci odevzdány při odeslání objednávky, budou zpracovány za účelem uzavření kupní smlouvy a jejího následného plnění, a to včetně vyřizování případných nároků Subjektu údajů z vadného plnění. Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění kupní smlouvy založené objednávkou Subjektu údajů a současně také plnění zákonných povinností Správce dle právních předpisů upravujících práva a povinnosti v souvislosti s ochranou spotřebitele a vedením účetnictví.

2. Správce zpracovává tyto osobní údaje subjektu: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, datum narození, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“). 

3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. 

4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení objednávky poskytnuty poskytovateli doručovacích služeb zvolenému Subjektem údajů, a dále osobám, které Správci poskytují právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

5. Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány po dobu, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat dle obecně závazných právních předpisů, minimálně tedy po dobu 5 let dle zákona o účetnictví nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH. 

6. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování

7. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ale určil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Zástupce lze kontaktovat písemně na adrese Správce, na adrese elektronické pošty palirna@hospodarskydvur.cz nebo na čísle telefonu +420 721 117 057,

8. Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

9. Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

- provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

- společnosti podílející se na expedici zboží, společnosti podílející se na expedici plateb.

Používáme ověření věku Adulto